ഒരു കുഞ്ഞു Day vlog/ റവയും തേങ്ങയും കൊണ്ടൊരു കിടുക്കൻ Sweet/Simple Semolina Bites

8 Просмотры
Издатель
റവയും തേങ്ങയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, കിടുക്കൻ Sweet/Simple Semolina Bites/ Ayeshas kitchenRecipes link

Beef chilli dry -


cherupayar curry -

Garlic rasam -


**-------********************

My mail id - rizareenu@

Follow my Instagram -


Follow my facebook page -

Follow my Blog -

For paid promotions or collabs watsapp me - 91 7306561106--------------------Carefree by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license ()

Source:

Artist:
Категория
Триллеры
Комментариев нет.