എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പം രാവിലത്തെ നാസ്ഥക്കും രാത്രിയും ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു simple കറി | Egg curry

7 Просмотры
Издатель
*EGG CURRY*

INGREDIENTS:
•Eggs -2+3
•Coconut oil
•Ginger(julienne cut)-a small piece
•Green chillies -2
•Curry leaves
•Onion(thinly sliced) -1
•Tomatoes(thinly sliced) -2
•Turmeric powder
•Garam masala powder
•Salt -as needed
•Milk
•Water -if needed


For Restaurant consultations/collabs & business
*Contact*????????
Instagram:

Facebook:

#chefshameem #Egg curry #breakfast
Категория
Триллеры
Комментариев нет.